Godło Polski
SZKOŁA
KADRA
PRZYJACIELE UCZNIA
Nasza szkoła wczoraj i dziś
KKZ

Polityka bezpieczeństwa ZSP w Chełmży
Oferta szkoły
2019/2020

Ja nie widzę Ciebie,
Ty zobacz mnie

Żyj zdrowo i ciesz się
każdą chwilą

Zawodowcy

Projekt Bezpieczeństwo

FILM PROMOCYJNYSYLWETKI ABSOLWENTÓW SZKOŁY
PROGRAM
NASI PARTNERZYLogowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
„Prymus Pomorza i Kujaw”- nowe stypendia
Napisane przez admin on 10-09-2018 11:00 | 579 czytań
„Prymus Pomorza i Kujaw”- nowe stypendiaO stypendium może się ubiegać uczeń, który spełni łącznie niżej wymienione warunki:

1) w obecnym roku szkolnym uczęszcza do klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalnej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych;
2) w poprzednim roku szkolnym otrzymał promocję do następnej klasy bądź otrzymał świadectwo ukończenia szkoły;
3) uzyskał jedno z poniższych osiągnięć: a) tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w załączniku nr 1 w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych, b) określone w załączniku nr 2, w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych, c) jako uczeń klasy II lub wyższej – w liceum, technikum bądź szkoły branżowej – średnią ocen 5,0 z 2 przedmiotów spośród przedmiotów: przyrodniczych lub matematyki realizowanych na poziomie rozszerzonym w poprzednim roku szkolnym;
4) uzyskał w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Przez przedmioty przyrodnicze rozumie się przedmioty, do których zalicza się: przyrodę, biologię, chemię, geografię, fizykę.

Wniosek o przyznanie stypendium należy wypełnić elektronicznie (w komputerze) na stronie internetowej projektu prymus.kujawsko-pomorskie.pl i złożyć w wersji papierowej trwale spiętej (wydrukowanej i uzupełnionej o wymagane podpisy u o pedagoga szkolnego.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć następujące załączniki:

1) zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia w konkursach lub olimpiadach, o których mowa w § 4 w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły;
2) kserokopię świadectwa szkolnego za poprzedni rok szkolny potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub innego upoważnionego do tego rodzaju czynności pracownika szkoły.

Uczniowie, którzy kwalifikują się do otrzymania stypendium, będą zobowiązani między innymi do dostarczenia indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego stypendysty według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej projektu.